Home » Boy : The Death by ว.แหวน
Boy : The Death ว.แหวน

Boy : The Death

ว.แหวน

Published July 2013
ISBN :
Paperback
212 pages
Enter the sum

 About the Book 

เมือความซวยซำซอนมาเยียมบอยอีกครัง โหมกระหนำแบบไมทันตังตัว บางทีการเจบตัว ปวยไขไมเวนแตละวัน อาจเปนลางบอกเหตุบางอยาง หรือวาปี 2013 นี จะเปนปี มหาชง ของบอย! เรืองไมคาดฝันทีกำลังจะเกิดขึนคืออะไร นำตาของบอยตองรินไหลใครเปนคนทำ มารวมเปนกำลังใจใหบอยผานพMoreเมื่อความซวยซ้ำซ้อนมาเยี่ยมบอยอีกครั้ง โหมกระหน่ำแบบไม่ทันตั้งตัว บางทีการเจ็บตัว ป่วยไข้ไม่เว้นแต่ละวัน อาจเป็นลางบอกเหตุบางอย่าง หรือว่าปี 2013 นี้ จะเป็นปี มหาชง ของบอย! เรื่องไม่คาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้นคืออะไร น้ำตาของบอยต้องรินไหลใครเป็นคนทำ มาร่วมเป็นกำลังใจให้บอยผ่านพ้นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตขณะที่ใครบางคนกำลังจะจากไป